Biziň hojalyk jemgyýetimizde berk we geljegi uly hyzmatdaşlyklara has aýratyn üns berilýär.

Hojalyk Jemgyýetimiziň alyjylar köpçüliginiň sanyny has-da köpeltmek üçin täzeçe maksatnamalar düzülýär

Biz öz hojalyk jemgyýetimizi ýakyn geljekde ýurdumyzyň hem-de Dünýäniň ösen kompaniýalarynyň hatarynda görýäris

«Kämillige tarap» HJ

“Kamillige tarap" hojalyk jemgyýeti 25.10.2011 Begençmyrat Annaýarow we Sähet Sähedow tarapyndan döredildi. Hojalyk jemgyýetiniň esasy maksady oba hojalyk önümlerini öndürmekden we gaýtadan işlemekden ybaratdyr. Bu maksat bilen Ahal welaýatynyň Kaka...

Kompaniýamyzda alyjylar köpçüligini döretmek maksatly täzeçe çözgütler kabul edilýär.

Geljekde kärhanamyzy dünýäde tanalýan abraýly kompaniýalaryň hatarynda görkezmek iň uly maksatnamamyzdyr.

Biziň kompaniýamyz täze we berk hyzmatdaşlyklar üçin öňdengörüjilikli maksatnamalary taýýarlaýar.

“Kämillige Tarap” Hojalyk Jemgyýeti şu aşakdaky ugurlar boýunça işleri ýerine ýetirýär:

Gök önümler

Beýleki ekinler

Damjalaýyn suwaryş ulgamynyň artykmaçlyklary

Biz bilen habarlaşyp siz özüňize gerekli bolan harytlary satyn alyp ýa-da daşary ýurtlardan sargyt edip bilersiňiz

Bize ýüz tutuň

Özüňize gerekli harytlary saýlaň

Ýokary hil we amatly bahadan peýdalanyň

Ýakyn geljekde durmuşa geçiriljek maksatnamalar

Ýöriteleşdirilen gury ýer, howa, deňiz we demir ýollary arkaly daşamak; Agramy we göwrümi uly ýükleri daşamak; Ýük daşamak üçin gämileri kireýine almak;

Kurýer üsti bilen eltip bermeklik; Göwrümi uly ýükleri ýüklemek / düşürmek boýunça işler; Ammar hyzmatlary; Ekspeditor hyzmatlary; Göçmeklik bilen bagly hyzmatlar

Uzak möhletleýin ammar hyzmatlary (şol sanda gümrük ammarlaryny kireýine almaklyk); Enjamlary düşürmek we harytlary haryt toparlary boýunça sortlamak hyzmatlary; Ugradyşlaryň buhgalteriýasy we müşderi tassyklamalary boýunça hyzmatlar

Täzelikler bilen tanyş boluň