«Kämillige tarap» HJ

«Kämillige tarap» hojalyk jemgyýeti ilkinji gezek Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň Edara görnüşindäki taraplary we maýa goýum taslamalaryny döwlet tarapyndan hasaba almak müdirligi tarapyndan 2011-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda hasa...

Kompaniýamyzda alyjylar köpçüligini döretmek maksatly täzeçe çözgütler kabul edilýär.

Geljekde kärhanamyzy dünýäde tanalýan abraýly kompaniýalaryň hatarynda görkezmek iň uly maksatnamamyzdyr.

Biziň kompaniýamyz täze we berk hyzmatdaşlyklar üçin öňdengörüjilikli maksatnamalary taýýarlaýar.

“Kämillige Tarap” Hojalyk Jemgyýeti şu aşakdaky ugurlar boýunça işleri ýerine ýetirýär:

Damjalaýyn suwaryş ulgamy

Oba hojalyk

Pagtany gaýtadan işlemek

Täzelikler bilen tanyş boluň