Biz barada

«Kämillige tarap» HJ

«Kämillige tarap» hojalyk jemgyýeti ilkinji gezek Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň Edara görnüşindäki taraplary we maýa goýum taslamalaryny döwlet tarapyndan hasaba almak müdirligi tarapyndan 2011-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda hasaba alyndy. Soňky sapar Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýuridik şahslary we maýa goýum taslamalary döwlet tarapyndan bellige almak bölümi 2018-nji ýylyň 21-nji maýynda gaýtadan bellige alnan «Kämillige tarap» hojalyk jemgyýetiniň hukuk oruntutary bolup durýar.

«Kämillige tarap» hojalyk jemgyýeti Türkmenistanda bolup geçýän uly özgertmelere öz goşandyny goşmak maksady bilen döredilip, öňde goýlan maksatlaryna ýetmek üçin dürli işleri amala aşyrýar. «Kämillige tarap» hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki iş görnüşlerini amala aşyrmaklygy maksat edinýär.

Ahal welaýatynyň daýhan birleşikleriniň öri meýdanlaryndan «Kämillige tarap» hojalyk jemgyýetine uzak möhletleýin peýdalanmaga berlen umumy meýdany 1133 ga we 1300 ga bolan ýerlerinde goşmaça oba hojalyk tehnikalary we suwaryş enjamlary ulanylyp, miweli baglary, oba hojalyk önümlerini we gowaça ösdürip ýetişdirmek, olary gaýtadan işlemek işleri amala aşyrylýar. Zerurlyk ýüze çykan halatynda döwrebap ýyladyşhanalary gurmak meýilleşdirilýär.

Telekeçiligi ösdürmek, ilata dürli hyzmatlary etmek, halkyň isleg bildirýän önümlerini ösdürip ýetişdirmek we elýeterli bahadan satmak, önümçiligiň derejesini ýokarlandyrmak boýunça iş alnyp barylýar. Häzirki wagtda ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň esasy ugry ýerli çyg mallarymyzy ulanmagyň hasabyna ýokary hilli harytlarynyň giň assortimentini öndürmekden ybaratdyr. Şeýle-de, azyk we beýleki harytlaryň, daşary ýurtlardan getirilýän möçberlerini azaldyp, ýurdumyzda importy çalyşýan harytlary öndürmäge ýerli telekeçileri giňden çekmek baradaky Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli tabşyrygyny ýerine ýetirmek maksat edinilýär. Alynjak önümleriniň belli bir bölegi içerki bazarlarda elýeterli bahalardan ilata satylar. Şeýle-de, geljekde önümleriň belli bir bölegini daşary ýurtlara eksport etmek göz öňünde tutulýar.

Oba hojalyk önümleriniň öndürilişini artdyrmakda ylmyň gazananlaryny, ekerançylyk boýunça tejribe-synag merkezleriniň köp ýyllaryň dowamynda toplan tejribelerini we netijelerini ulanmagy önümçilige ornaşdyrmak, ekerançylykda kabul edilen çäreleri doly ýerine ýetirmek, topragyň gurplulygyny artdyrmak, mineral dökünleri ylmy esasda doly we dogry gatnaşykda ulanmak ýaly meseleler esasy orun tutýar.

16 +

Ýyllyk tejribeli işgärler

4

Esasy iş ugurlary

19

Tamamlanan taslamalar

3

Dowam edýän taslamalar